නිවන් මග පහාන සංඥා

පහාන සංඥා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා