දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාපිරිත් ඇසීම ශක්ති විශේෂයන් ගේ කාලය

ශක්ති විශේෂයන් ගේ කාලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close