දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාපිරිත් ඇසීම උතුම් ගුනවතුන්ගේ ගුනය

උතුම් ගුනවතුන්ගේ ගුනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close