දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාපිරිත් ඇසීම අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ගුන

අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ගුන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close