දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාපිරිත් ඇසීම පලදින්නේ නැතිව තැබිම

පලදින්නේ නැතිව තැබිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close