දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාපිරිත් ඇසීම වා පිත් සෙම් සමනය කිරීම

වා පිත් සෙම් සමනය කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close