භාවනාව යෝගී භාවනා

යෝගී භාවනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා