භාවනාව කිලුට ඇරගන්න

කිලුට ඇරගන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා