භාවනාව ධර්මානුකූල පැතිකඩ

ධර්මානුකූල පැතිකඩ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා