කර්ම බලවේග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close