දිව්‍ය ලෝකබ්‍රහ්ම අත්බව කාම ලෝකය-චක්ඛු සෝත ඝාන ජිව්හා කාය ඉන්ද්‍රිය

කාම ලෝකය-චක්ඛු සෝත ඝාන ජිව්හා කාය ඉන්ද්‍රිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close