දිව්‍ය ලෝකබ්‍රහ්ම අත්බව බ්‍රහ්මයාට -චක්ඛු සෝත මන ඉන්ද්‍රිය

බ්‍රහ්මයාට -චක්ඛු සෝත මන ඉන්ද්‍රිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close