දිව්‍ය ලෝකබ්‍රහ්ම අත්බව අරූප ලෝකයේ - මන ඉන්ද්‍රිය

අරූප ලෝකයේ - මන ඉන්ද්‍රිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close