ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක මමත්වයේ ගති ලක්ෂණය

මමත්වයේ ගති ලක්ෂණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා