නිවන් මගසීලය සිල්වත

සිල්වත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා