දුක්ඛ සමුදයේ ඥානං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා