දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close