නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාය ඥානං

දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාය ඥානං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා