භාවනාව චිත්තජ කය

චිත්තජ කය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා