භාවනාව ඇඹරී ඇති මාංසපේෂි දිග හැරීම

ඇඹරී ඇති මාංසපේෂි දිග හැරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා