නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය විමර්ශනය කරන්නේ කුමක්ද යන වග

විමර්ශනය කරන්නේ කුමක්ද යන වග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close