නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය වැරදි පැත්තට යන්න නොදි ආරක්ෂා කිරීම

වැරදි පැත්තට යන්න නොදි ආරක්ෂා කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close