සත්තු පස්දෙනා - නීවරණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close