නිවන් මග උදෙසා දන්දිම

උදෙසා දන්දිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා