නිවන් මග අග්‍රඵල ලැබෙන දානය

අග්‍රඵල ලැබෙන දානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා