නිවන් මග අරිහත් මාර්ගයේ ස්වාභාවය

අරිහත් මාර්ගයේ ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා