නිවන් මග නකුල මාතා නකුල පීතූ

නකුල මාතා නකුල පීතූ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close