නිවන් මග ආර්යයා සහ පෘතග්ජනයා අතර වෙනස

ආර්යයා සහ පෘතග්ජනයා අතර වෙනස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා