මාර්ග සම්මා දිට්ඨිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා