නිවන් මග දේශයකුගේ යුතුකම

දේශයකුගේ යුතුකම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close