නිවන් මග බ්‍රහ්ම චරියාව, අබ්‍රහ්ම චරියාව

බ්‍රහ්ම චරියාව, අබ්‍රහ්ම චරියාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා