නිවන් මග නුවනින් විමසා ඇත්ත නැත්ත විමසා බැලීම

නුවනින් විමසා ඇත්ත නැත්ත විමසා බැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා