නිවන් මග අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාර (ධර්මයයි)

අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාර (ධර්මයයි) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා