නිවන් මග අවිද්‍යා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධෝ (චක්‍රයයි)

අවිද්‍යා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධෝ (චක්‍රයයි) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close