නිවන් මග කැමතිසේ නැද්ද අනිච්චයි

කැමතිසේ නැද්ද අනිච්චයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා