නමාමි බුද්ධං ගාථාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා