දසවස්තුක මිථ්‍යා දෘෂ්ටිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close