භාවනාවමෙත් සිත පාපයට අසුවීම

පාපයට අසුවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close