නිවන් මග අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ත කොටස්

අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ත කොටස් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close