නිවන් මග නිච්ඡ සුඛ අත්තෙහි නොබැදි කටයුතු කිරීම

නිච්ඡ සුඛ අත්තෙහි නොබැදි කටයුතු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා