නිවන් මග උපකාරයට කෘතඋපකාරය කිරීම

උපකාරයට කෘතඋපකාරය කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා