නිවන් මග මනා සිහියෙන් සිට රාග ද්වේෂ මෝහ අතහරින්න

මනා සිහියෙන් සිට රාග ද්වේෂ මෝහ අතහරින්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා