නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය භාෂාවේන් ධර්මය සිමා කිරීම නිවැරදිද

භාෂාවේන් ධර්මය සිමා කිරීම නිවැරදිද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා