නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය අර්ථය දැනගෙන පිළිගැනිම

අර්ථය දැනගෙන පිළිගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා