නිවන් මග අරිහත්වය ප්‍රකාශ කිරීම

අරිහත්වය ප්‍රකාශ කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා