නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය පටිචසමුපාදය දැක ධර්මය දැකීම

පටිචසමුපාදය දැක ධර්මය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close