නිවන් මග ආදීනව දැකීම

ආදීනව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා