නිවන් මග දහම් ප්‍රීතිය

දහම් ප්‍රීතිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා