නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි බලාපොරොත්තු නිසා ඇතිවන වින්දනය

බලාපොරොත්තු නිසා ඇතිවන වින්දනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close