නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ආස්වාද වින්දනය පහලවීම

ආස්වාද වින්දනය පහලවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close